પંચાયત વિભાગ
મુખપૃષ્ઠશાખાઓસંકલિત બાલવિકાસ શાખાશાખાની કામગીરી

શાખાની કામગીરી

 
આઈ.સી.ડી.એસ શાખાની કામગીરી માં મુખ્યત્વે આંગણવાંડી બેઠકવ્યવસ્થા,વર્કર,હેલ્પરની નિમણુક કરી આંગણવાડી શરૂ કરાવવી,બાલિકાસમુઘ્ધિ,કિશોરી શકિત યોજના તથા સખીમંડળની કામગીરી કરવામાં આવે છે. ધટક કક્ષાથી આંગણવાડી ખાધસામગી્રનો જથ્થો પહોચાડવામાં આવે છ.ે આંગણવાડી કક્ષાએ ઉપસ્થિત થતા વહીવટી પ્રશ્નોનો નિકાલ કરવો