પંચાયત વિભાગ
મુખપૃષ્ઠશાખાઓસંકલિત બાલવિકાસ શાખાસંપર્ક માહિતી

સંપર્ક માહિતી

 
કચેરીનું નામ  ફોન નંબર  ફેકસ નંબર 
બાળ વિકાસ યોજના અધિકારીની કચેરી,માતર જી. ખેડા  (૦ર૬૯૪) ર૮પ૭૯૧  (૦ર૬૯૪) ર૮પર૩૮તા.પં.માતર