પંચાયત વિભાગ
મુખપૃષ્ઠશાખાઓશિક્ષણ શાખાનજીકની શૈક્ષણિક સંસ્થાઓ

નજીકની શૈક્ષણિક સંસ્થાઓ

 
  શ્રી મા.ભા.શાહ અઘ્યાપન મંદિર - લીંબાસી
  શ્રી મા નિરામ્બીકા પી.ટી.સી. કોલેજ - માતર
  આઈ.ટી.આઈ. - સોખડા
  શ્રી એન.સી.પરીખ હાઈસ્કુલ-માતર
  ઓમપુરી ઈગ્લીસ મીડીયમ સ્કુલ-માતર