પંચાયત વિભાગ
મુખપૃષ્ઠશાખાઓશિક્ષણ શાખાશિક્ષણ યોજના

શિક્ષણ યોજના

 
  શાળા પ્રવેશોત્સવ અને કન્યા કેળવણી મહોત્સવ 
  વિધાલક્ષ્મી બોન્ડ 
  પ્રા.શાળાઓમાં પાઠય પુસ્તક વિતરણ 
  મઘ્યાહન ભોજન યોજના 
  આરોગ્ય તપાસણી 
  વિધાદીપ યોજના 
  એસ.એસ.એ. અંતર્ગત શાળા ભોૈતિક બાંધકામ અને સુધારણા યોજના 
  ગણવેશ સહાય અને શિષ્યવળતિ સહાય યોજના 
  શિક્ષક સજજતા તાલીમ યોજના 
  બાળ ગણિત વિજ્ઞાન પ્રદર્શન 
  કાનુની શિક્ષણ શિબિર 
  રાષ્ટ્રીય પર્વ પુન્યતિથી ઉજવણી 
  રમત ગમત હરીફાઈ 
  એસ.એસ.એસ. અંતર્ગત નીચે મુજબની પ્રવળત્તિઓ 
  નિરોગી બાળ વર્ષ 
  ઈકો કલબ
  બાળમેળો 
  રમતાં રમતાં કાર્યક્રમ 
  સખી કાર્યક્રમ 
  મીના મંચ 
  દત્તક બાળ 
  આજનું ગુલાબ 
  ક્ષિતિજ 
  આઈ.ઈ.ડી. કાર્યક્રમ 
  આજ કા દિપક 
  પુસ્તક પુષ્પ 
  અક્ષય પાત્ર 
  રામ દુકાન 
  શૈક્ષણિક ગુણવત્તા યોજના