પંચાયત વિભાગ
મુખપૃષ્ઠશાખાઓવિકાસ શાખાગ્રાન્ટની માહિતીઃ

ગ્રાન્ટની માહિતી

 
યોજનાનું નામ  ઉધડતી સિલક તા.૧/૪/૦૮  ગ્રાન્ટ  થયેલ ખર્ચ  બચત 
(૧) ૧પ ટકા  ૨૯૭૮૧૭૦ ૨૯૭૮૧૭૦
(ર) સંસદ  -૧૮૦૮૯૮૭ ૬૭૨૦૦૦ ૧૧૩૦૦૦ -૧૨૪૯૯૮૭
(૩) ધારાફંડ  ૧૪૪૧૫૬૦ ૨૦૮૦૦૦ ૭૯૯૦૦૦ ૮૫૦૫૬૦
(૪) પ ટકા  -૨૮૮૯૩૧ -૨૮૮૯૩૧
(પ) ૧રમું નાણાપંચ  ૩૦૭૬૫૦૦ ૨૯૯૦૦૦ ૨૭૭૭૫૦૦
(૬) રાજય સભા સભ્ય ફંડ (અ.જે.)  -૯૨૩૯૭૮ ૨૦૫૦૦૦ ૧૯૫૦૦૦ -૯૧૩૯૭૮