પંચાયત વિભાગ
મુખપૃષ્ઠતાલુકા વિશેઆબોહવા

આબોહવા

તાલુકાની આબોહવામાં એકંદરે હવામાં વધુ ઠંડી નહી અને વધુ ગરમી નહી તેવું સમધાત ગણી શકાય તેવું છે.