પંચાયત વિભાગ
મુખપૃષ્ઠતાલુકા વિશેજોવા લાયક સ્થળો

જોવા લાયક સ્થળો

  પરીએજ તળાવ - પરીએજ 
  સપ્ત નદી સંગમ - પાલ્લા 
  રંગ અવધૂત આશ્રમ - માતર 
  ઓમપુરી આશ્રમ - માતર 
  શંકરાચાર્યનગર - આંત્રોલી 
  જૈનદેરાસર - માતર