પંચાયત વિભાગ
મુખપૃષ્ઠતાલુકા વિશેમહત્વના નજીક ના શહેર

મહત્વના નજીક ના શહેર

  જિલ્લા મથક (નડીઆદ)
  ખેડા
  તારાપુર