પંચાયત વિભાગ
મુખપૃષ્ઠતાલુકા વિશેતાલુકાની સામાન્ય રુપરેખા

તાલુકાની સામાન્ય રુપરેખા

ક્રમ    એકમ  વિગત 
1 તાલુકાનું નામ  સંખ્યા  માતર 
ગામોની સંખ્યા  સંખ્યા  કુલ ગામ - પપ 
ગ્રામ પંચાયતો - પર 
નગરપાલિકા - ૦૦ 
તાલુકાની વસ્તી  હેકટર  અનુ.જનજાતિ - ૧૪૯૦ 
કુલ વસ્તી સામે ટકાવારી - ૩ ટકા 
અનુ.જાતિ - ૦૦ 
કુલ વસ્તી સામે ટકાવારી - ૦૦ ટકા 
બક્ષીપંચ - ૮પ૦૪૧ 
કુલ વસ્તી ઃ- ૧૪૭ર૦૧ 
વસ્તી ગીચતા 
સ્ત્રી/પુરૂષ પ્રમાણ ર૪૩રપ / ર૭૪૯૯ 
તાલુકાનું ક્ષેત્રફળ  રાજયના નામ  ૩૮૬૪૧ હેકટર વિસ્તાર ચો.કિ.મી. 
આંતરરાજય સીમા  કિ.મી.  ગુજરાત 
જિલ્લા મુખ્ય મથકથી અંતર    ર૪ કિ.મી. 
આબોહવા - ઉ.માન    મઘ્યમ 
પર્વતો અને નદીઓ  નામ  મહોર, વાત્રક, વરાંસી 
તલાટી સેવા    ૩૯ ત.ક.મંત્રી 
૧૦ જમીન(પ્રકાર)    રેતાળ,ગોરાડુ, મઘ્યમ કાળી 
૧૧ મુખ્ય પાકો    કપાસ,દિવેલા,વરીયાળી,મકાઈ,બાજરી 
૧૨ વાહન વ્યવહાર    બસ સેવા રેલ્વે સેવા- નડીઆદ-કપડવંજ-મોડાસા 
૧૩ વ્યાજબી ભાવની દુકાનો  સંખ્યા  સહકારી મંડળી - ર૦  ખાનગી - ૭૦  કુલ - ૯૦ 
૧૪ પુરવઠા વિષયક જથ્થાબંધ પરવાના  સંખ્યા 
૧૫ પુરવઠા વિષયક છૂટક પરવાના  સંખ્યા  ૧ર૭ 
૧૬ ડીઝલ/પેટ્રોલપંપ  સંખ્યા  પ(પાંચ) 
૧૭ ગેસ એજન્સી-સંખ્યા  સંખ્યા  ર 
૧૮ રેશનકાર્ડની સંખ્યા  સંખ્યા  બી.પી.એલ.કાર્ડ - ૧૦૧પર 
બી.પી.એલ. જનસંખ્યા-પ૩૬પ૬ 
અંત્યોદય કાર્ડ-૧૮ર૦૯ 
અંત્યોદય જન સંખ્યા- ૧૩૪૮ર 
કુલ જનસંખ્યા- ૭૧૮૬પ 
૧૯ પ્રાથમિક શાળાઓ  સંખ્યા  ૧૦૪
૨૦ માઘ્યમિક શાળાઓ  સંખ્યા  ર૦ 
ર૧ કોલેજ  સંખ્યા  ર 
ર૨ આંગણવાડી  સંખ્યા  ૧પપ 
ર૩ આશ્રમશાળા  સંખ્યા 
ર૪ મ.ભો.યો.કેન્દ્ર  સંખ્યા  ૧૦ર 
ર૫ સાક્ષરતા દર    પુરૂષ- ૮૭.૩૦ % સ્ત્રી- પ૮.ર૮ % કુલ- ૭૩.૭૦ %
ર૬  ઓધોગિક વસાહત  નામ  જી.આઈ.ડી.સી 
૨૭ આઈ.ટી.આઈ.  સ્થળના નામ  સોખડા 
૨૮ સામૂહિક આરોગ્ય કેન્દ્ર  નામ  માતર 
૨૯  પ્રાથમિક આરોગ્ય કેન્દ્ર  સંખ્યા  ૦પ ( દલોલી, લીંબાસી, અલીન્દ્રા, ખાંધલી, ત્રાજ) 
૩૦ મુખ્ય પશુધન  નામ  ગાય,બળદ,ભેંસ 
૩૧ મુખ્ય પશુધન પેદાશ  નામ  ગાય, ભેંસ 
૩૨  પશુ સારવાર કેન્દ્ર    પશુ દવાખાના - માતર પેટા કેન્દ્ર- લીંબાસી 
૩૩ પોલીસ સ્ટેશન  નામ  માતર પોલીસ સ્ટશન, માતર, સબ પોલીસ સ્ટેશન - લીંબાસી 
૩૪ સબ સ્ટેશન  સંખ્યા  ૬૬ કે.વી.સબસ્ટેશન - 1 
૩૫ સેવા સહકારી મંડળી  સંખ્યા  ૩૪
૩૬ દુધ સહકારી મંડળી  સંખ્યા  ૪૭
૩૭ માર્કેટ યાર્ડ  સંખ્યા  ર 
૩૮ સહકારી બેંકો  સંખ્યા 
૩૯ રાષ્ટ્રીયકળત બેંકો  સંખ્યા 
૪૦ પોસ્ટ ઓફિસ/સબ પોસ્ટ ઓફીસ  સંખ્યા  સબ પોસ્ટ ઓફિસ- ૪ 
૪૧ મુખ્ય ધંધા રોજગાર  નામ  ખેતી, પશુપાલન 
૪૨ મુખ્ય પશુધન  સંખ્યા  ગાય-૬ર૪૦૦, ભેંસ - ૭૯૧૧૯, ધેટા-પ૭૩૬, બકરા-૧૪પ૩૩ 
૪૩ વરસાદ માપક સ્ટેશન  નામ  સિંચાઈ વિભાગ, માતર 
૪૪  સરેરાશ વરસાદ  મી.મી.  ૮૧૪ મી.મી. 
૪૫ કાર્યરત સિંચાઈ યોજના-મઘ્યમ/નાની  નામ  નાની સિંચાઈ - માતર 
૪૬  સિંચિત સિંચાઈ યોજનાઓ  નામ  મહિ સિંચાઈ - માતર - લીંબાસી 
૪૭  જમીનનો ઉપયોગ  પ્રકારવાર  ર૧૩૯૪ હેકટર સિંચીત 
૪૦૧૧ ટકા ગૌચર 
પ૭પ૦ બિન સિંચીત 
૦૦ ટકા વન 
ર૦૯૯૧ બિન ખેડાઉ