પંચાયત વિભાગ
મુખપૃષ્ઠતાલુકા વિશેતાલુકાની વસ્તી વિષયક માહિતી

તાલુકાની વસ્તી વિષયક માહિતી

જાતિ  ગ્રામ્ય  કુલ 
પુરૂષ  ૭૬૯૧૨ ૭૬૯૧૨
સ્ત્રી  ૭૦૨૮૯ ૭૦૨૮૯
કુલ  ૧૪૭૨૦૧ ૧૪૭૨૦૧
અનુ.જાતિ  ૧૪૦૯૪ ૧૪૦૯૪
અનુ. જ. જાતિ  ૩૫૬૫ ૩૫૬૫
બક્ષીપંચ અને અન્ય  ૧૨૯૫૪૨ ૧૨૯૫૪૨