પંચાયત વિભાગ

પ્રમુખશ્રીશ્રીમતી રમીલાબેન દિનેશભાઈ સોલંકી
પ્રમુખશ્રી
તાલુકા વિકાસ અધિકારીશ્રી શ્રી શૈલેષકુમાર અરવિંદભાઇ બ્રહમભટ્ટ​ ઇ.ચા.
તાલુકા વિકાસ અધિકારીશ્રી
અવનવા સમાચાર..
ટેન્ડર્સ

તાલુકો પસંદ કરો

જીલ્લો પસંદ કરો


પંચાયત વિભાગખેડા જીલ્લો નડીઆદ તાલુકા પંચાયત

તાલુકા વિષે


નડીયાદ
ગ્રામ પંચાયત પ૮
ગામડાઓ પ૯
વસ્‍તી ૪૮૮૬ર૮.