પંચાયત વિભાગ
મુખપૃષ્ઠજિલ્લા વિષેતાલુકાની સામાન્‍ય રૂ૫ રેખા

તાલુકાની સામાન્‍ય રૂ૫ રેખા

ક્રમવિગતએકમવિગત
તાલુકાનું નામસંખ્યાનડીઆદ
ર.ગામોની સંખ્યાસંખ્યાકુલ ગામ - ૫૦
ગ્રામ પંચાયતો - ૪૯
નગરપાલિકા - ૦૩
તાલુકાની વસ્તીહેકટરઅનુ.જનજાતિ - પપ૭૯
કુલ વસ્તી સામે ટકાવારી - ૧.૧ ટકા
અનુ.જાતિ - ર૦૩૮ર
કુલ વસ્તી સામે ટકાવારી - ૪.ર ટકા
બક્ષીપંચ - ૧૩૬ર૬૯
કુલ વસ્તી સામે ટકાવારી - ૭૩.૩૬ ટકા
કુલ વસ્તી :- ૪૮૮૬ર૮
વસ્તી ગીચતા:- ૧૧૯૮
સ્ત્રી/પુરૂષ પ્રમાણ:- ૯૧૭
તાલુકાનું ક્ષેત્રફળરાજયના નામ૪૦૭.૮  ચો.કિ.મી.
પ.આંતરરાજય સીમાકિ.મી.ગુજરાત
જિલ્લા મુખ્ય મથકથી અંતર
૦ કિ.મી.
આબોહવા - ઉ.માન
સૂકું હવામાન
વિસ્તારચો.કીમી.૯૬૬પ ચો.કીમી.
જંગલ વિસ્તારહેકટર૮ર૭.૪  ચો.કીમી.
૧૦ભોૈગોલિક વિસ્તાર સામે જંગલ વિસ્તારની ટકાવારી
ર૩.૯પ ટકા
૧૧પર્વતો અને નદીઓનામમહોર, શેઢી
૧ર.તલાટી સેવા
૪૩  ત.ક.મંત્રી
૧૩જમીન(પ્રકાર)
ગોરાડુ, મઘ્યમ , રેતાળ
૧૪મુખ્ય પાકો
તમાકુ, બાજરી, તલ, ડાંગર, કપાસ, ધઉ
૧પ.વાહન વ્યવહાર
બસ સેવા
રેલ્વે સેવા
૧૬વ્યાજબી ભાવની દુકાનોસંખ્યાકુલ - ૧૦પ
ખાનગી  - ૬૯
સહકારી મંડળી  - ૩૬
૧૭પુરવઠા વિષયક જથ્થાબંધ પરવાનાસંખ્યારપ૯
૧૮પુરવઠા વિષયક છૂટક પરવાનાસંખ્યા૧રર
૧૯ડીઝલ/પેટ્રોલપંપસંખ્યા10
ર૦.ગેસ એજન્સી-સંખ્યાસંખ્યા
ર૧.રેશનકાર્ડની સંખ્યાસંખ્યાબી.પી.એલ.કાર્ડ - ૯૭૦૧
બી.પી.એલ. જનસંખ્યા-પ૩૧પ૩
અંત્યોદય કાર્ડ-૩ર૩૮
અંત્યોદય જન સંખ્યા-૧પ૩૬૦
કુલ કાર્ડ-૬૧૪૯૪ (એપીએલ સહિત)
કુલ જનસંખ્યા- ૩૧૬૦૧પ
રર.પ્રાથમિક શાળાઓસંખ્યા193
ર૩.માઘ્યમિક શાળાઓસંખ્યા૧પ
ર૪.કોલેજસંખ્યા1
રપ.આંગણવાડીસંખ્યા370
ર૬.આશ્રમશાળાસંખ્યા1
ર૭.મ.ભો.યો.કેન્દ્રસંખ્યા193
ર૮.સાક્ષરતા દર
પુરૂષ-         સ્ત્રી-         કુલ-
ર૯ઓધોગિક વસાહતનામજી.આઈ.ડી.સી.-૧
૩૦આઈ.ટી.આઈ.સ્થળના નામઓૈધોગિક તાલીમ સંસ્થા -પલાણા, ઉત્તરસંડા
ટીકનીકલ - વસો
૩૧સામૂહિક આરોગ્ય કેન્દ્રનામસલુણ , અલીન્‍દ્રા,
૩રપ્રાથમિક આરોગ્ય કેન્દ્રસંખ્યા9
૩૩મુખ્ય પશુધનનામગાય,બળદ,ભેંસ
૩૪મુખ્ય પશુધન પેદાશનામદૂધ
૩પપશુ સારવાર કેન્દ્ર
પશુ દવાખાના -૩
પેટા કેન્દ્ર- ર
૩૬પોલીસ સ્ટેશનનામનડીઆદ ટાઉન પો.સ્ટે.
નડીઆદ રૂરલ પો.સ્ટે.
4
૩૭સબ સ્ટેશનસંખ્યા૬૬ કે.વી.સબસ્ટેશન -૧ 
રર૦ કે.વી.સબ સ્ટેશન
૩૮કોમ્યુનીટી હોલસંખ્યાર૧
૩૯સેવા સહકારી મંડળીસંખ્યા૩ર
૪૦દુધ સહકારી મંડળીસંખ્યાપ૧
૪૧માર્કેટ યાર્ડસંખ્યા
૪રસહકારી બેંકોસંખ્યા4
૪૩રાષ્ટ્રીયકળત બેંકોસંખ્યા૧ર
૪૪પોસ્ટ ઓફિસ/સબ પોસ્ટ ઓફીસસંખ્યાપોસ્ટ ઓફિસ- ૧
સબ પોસ્ટ ઓફિસ -૧૩
૪પનેશનલ હાઈવેકિ.મી.ર૦
૪૬સ્ટેટ હાઈવેકિ.મી.90
૪૭મુખ્ય જિલ્લા માર્ગકિ.મી.60
૪૮રેલ્વે સુવિધા મેળવતા ગામોનામ6
૪૯મુખ્ય ધંધા રોજગારનામખેતી, પશુપાલન, ખેતમજુરી
પ૦મુખ્ય પશુધનસંખ્યાગાય-, ભેંસ - ધેટા-,  બકરા-
પ૧વરસાદ માપક સ્ટેશનનામકલેકટર કચેરી-નડીઆદ
પરસરેરાશ વરસાદમી.મી.૯૩૩.૮ મી.મી.
પ૩કાર્યરત સિંચાઈ યોજના-મઘ્યમ/નાનીનામ
પ૪સિંચાઈ વિસ્તાર મઘ્યમ સિંચાઈ યોજનાથીહેકટર
પપસિંચાઈ વિસ્તાર નાની સિંચાઈ યોજનાથીહેકટર૧ર૦૦ - નાની સિંચાઈ
પ૬સિંચિત સિંચાઈ યોજનાઓનામતળાવ પિયત, કૂવા પિયત
પ૭જમીનનો ઉપયોગપ્રકારવારહેકટર સિંચીત
ટકા ગોચર
બિન સિંચીત
ટકા વન
બિન ખેડાઉ