પંચાયત વિભાગ
મુખપૃષ્ઠશાખાઓપંચાયત શાખાકર અને ફી ની વસુલાત

કર અને ફી ની વસુલાત

 
ગ્રામ કક્ષાએથી ત.ક.મંત્રીશ્રી દવારા ધરવેરો,પાણીવેરો, લાઈટવેરો, સફાઈ વેરો વિ. નું માગણું નકકી કરી વસુલવામાં આવે છે.