પંચાયત વિભાગ
મુખપૃષ્ઠજિલ્લા વિષેગ્રામ પંચાયત

ગ્રામ પંચાયત

ગ્રામ પંચાયતનું માળખુ
તાલુકાનું નામગામોની સંખ્યાગ્રા.પં.ની સંખ્યાવોર્ડની સંખ્યાચુંટાયેલા પ્રતિનિધિઓ ની સંખ્યામહિલા સભ્યોની સંખ્યાઅ.જા. સભ્યોની સંખ્યાઅ.જ.જા સભ્યોની સંખ્યાગ્રા.પં.ના સા.ન્યા.સના સભ્યોની સંખ્યા
નડીઆદ૪૯ ૪૯ ૪૬૬૪૫૨૨૬૬૨૮૨૪૫