પંચાયત વિભાગ
મુખપૃષ્ઠજિલ્લા વિષેસમિતિઓ

સમિતિઓ

 
  કારોબારી સમિતિ
  સામાજીક ન્યાય સમિતિ