પંચાયત વિભાગ
મુખપૃષ્ઠપંચાયત વિષેતલાટી કમ મંત્રીશ્રી

તલાટી કમ મંત્રીશ્રીઓના ફોન નંબર સહિતની માહિતી


ક્રમસેજાનું નામત.ક્‍.મંત્રીશ્રીના નામમોબાઇલ નંબરચાર્જના ગામનું નામખાલી જગ્‍યાઓ
પીપલગએ.જે. જામ૯૯૭૯૬૫૫૨૦૧
ઉત્તરસંડા પ્ર૧આર. જે. પરમાર૯૭૨૭૫૫૩૫૬૦પાલડી
ઉત્તરસંડા પ્ર૨એ.પી.ચાવડા૯૯૯૮૬૭૩૭૦૬
ફતેપુરા ૩એન.જે.ચૌધરી૯૮૨૫૯૨૪૫૩૬
વલેટવાપી. એચ. પટેલ૯૯૨૪૨૩૪૦૬૭
આખડોલઇન્‍દ્રજીત એમ. વાળા૯૮૯૮૨૦૬૧૯૮
ટુંડેલરોનક્‍ એચ. દેસાઇ૭૦૪૬૦૭૯૯૯૩પાલડીબિલોદરા
ક્‍ંજોડાએન. ડી. પ્રજાપતિ૯૪૨૬૩૬૮૦૮૮દાવડા
નરસંડાએમ. વી. પટેલ૯૯૯૮૮૧૧૫૮૭રાજનગર
૧૦વડતાલએસ. એ. શેખ૮૧૪૦૭૬૮૩૨૮
૧૧પીપળાતાએસ.બી.સાલેક્‍ર૯૪૦૯૫૫૦૯૮૦
૧૨ડુમરાલરેનિશ રાજેશ ભગત૯૧૦૪૪૯૪૫૪૯
૧૩ભૂમેલશાંતાબેન રબારી૯૧૭૩૧૫૮૨૧૦ 
૧૪બિલોદરાએસ. એમ. પટેલ૭૫૭૪૦૧૧૨૬૦કેરીઆવી
૧૫ગુતાલએમ.આઇ.વોરા૮૧૪૦૩૨૪૩૬૫
૧૬ડભાણએન.એન. શેઠ૯૬૦૧૧૦૩૯૯૯
૧૭દેગામભરતભાઇ આઇ.ચૌહાણ૯૫૭૪૭૨૭૨૧૬
૧૮માંઘરોલીએ.એ.શાહ૯૭૨૩૧૭૧૭૪૧
૧૯દાવડાવી.જે.પ્રજાપતિ૯૬૨૪૬૮૮૧૪૬
૨૦સોડપુરપી. જી. સોલંકી ૯૬૨૪૪૮૮૪૧૨ચાંપાજીની મુવાડી, બોરીયા, અંધારી આમલી
૨૧ચલાલીશૈલેષ સોલંકી૯૯૦૪૧૨૧૩૧૩અરજનપુરકેટ,
૨૨દવાપુરાહિતેષ પરમાર૯૪૨૭૯૦૧૭૪૭આલજડા
૨૩સલુણ તળપદચિરાગભાઇ સી. પરમાર૮૨૦૦૦૫૩૪૪૧
૨૪સલુણપ્રર વાંટાએ.સી.સોઢા૯૯૭૪૮૮૧૫૩૫સુરાશામળ
૨૫પાલૈયાપ્રતિક્ષા કે. પરમાર૯૫૩૭૬૯૬૮૬૭
૨૬અલીન્‍દ્રાબી. બી. પારેખ૯૪૨૬૫૪૩૯૫૧
૨૭સિલોડયુ.એસ.ચૌહાણ૯૫૮૬૮૪૦૫૪૯મંજીપુરા
૨૮હાથનોલીસંજય સોલંકી ૯૯૨૪૬૬૬૪૦૮
૨૯મહોળેલપ્ર૧શ્વેતા વી. જાડેજા૯૯૭૯૦૭૦૪૩૮
૩૦મરીડાએ. આર. ડાભી૯૮૨૫૧૬૪૩૧૧ક્‍મળા પ્ર યોગીનગર
૩૧જાવોલસેજલ સોલંકી ૯૯૦૪૧૨૧૩૧૩નાનાવગા
૩૨અંધજપ્રતિક્‍ પારેખ૭૫૭૪૮૭૦૦૩૪
૩૩વાલ્‍લાખુશ્‍બુ લેઉવા૮૧૫૩૮૪૪૬૭૦અરેરા
૩૪હાથજદેવેન્‍દ્ર જી. ગઢવી૯૪૨૭૬૬૮૫૮૩નવાગામ
૩૫વીણાહીનુબેન ગઢવી૯૬૬૨૬૪૧૪૮૭