પંચાયત વિભાગ
મુખપૃષ્ઠપંચાયત વિષેટીડીઓ વિષે

ટીડીઓ વિષે


તાલુકા વિકાસ અધિકારીશ્રી
નામ:શ્રી શૈલેષકુમાર અરવિંદભાઇ બ્રહમભટ્ટ​ ઇ.ચા.
હોદો:તાલુકા વિકાસ અધિકારી, નડીઆદ
સરનામુ:તાલુકા પંચાયત કચેરી, નડીઆદ
ફોન નંબર:૦૨૬૮ ૨૫૬૬૧૭૭
ફેકસ નંબર
-
મોબાઈલ નંબર:૯૮૨૫૫૫૬૭૮૪
ઈ-મેલ:tdo-nadiyad@gujarat.gov.in