પંચાયત વિભાગ
મુખપૃષ્ઠજિલ્લા વિષેવહીવટી અધિકારીઓે

વહીવટી અધિકારીઓ

અં.નં.અઘિકારીનું નામઅઘિકારીનો હોદ્દોફોન નંબર (કચેરી)ફેકસ નંબરમોબાઇલ નંબરઈ-મેઈલ
શ્રી એસ.એ.બ્રહમભટ્ટતાલુકા વિકાસ અધિકારી (ઇ.ચા) ૦૨૬૮-૨૫૫૦૫૭૫--૯૮૨૫૫૫૬૭૮૪men.nadiad@gmail.com
શ્રી એસ.એ.બ્રહમભટ્ટમ.તા.વી.અ.શ્રી૦૨૬૮-૨૫૫૦૫૭૫--૯૮૨૫૫૫૬૭૮૪--
શ્રી તીરેન પી લાડોલાવિ.અધિકારી (સહકાર)૦૨૬૮-૨૫૫૦૫૭૫--૯૭૨૭૬૦૪૦૧૦--
શ્રી ટી.એચ.રાઓલજીનાયબ હિસાબનીશ૦૨૬૮-૨૫૫૦૫૭૫--૯૮૭૯૯૬૧૩૧૮--
શ્રી જે.કે.લાલવાણીઅધિક મદદનીશ ઈજનેર૦૨૬૮-૨૫૫૦૫૭૫--૯૪૨૯૨૫૪૪૪૮--
શ્રી સી.પી.ઠાકોર વિ.અધિકારી-પંચાયત (ઈ.ચા)૦૨૬૮-૨૫૫૦૫૭૫--૯૯૦૪૪૩૭૫૨૧--