પંચાયત વિભાગ
મુખપૃષ્ઠજિલ્લા વિષે સભ્‍યોશ્રીઓની યાદી

સભ્‍યોશ્રીઓની યાદી


અ.નં.ગામનું નામસરપંચશ્રી ના નામમોબાઇલ નંબર
અંધજ૫ઠાણ યાકુબખા સુલેખા ૭૬૦૦૩૨૪૮૨૮
અંધારી આંબલીહરીજન કોકીલાબેન વિનુભાઇ ૯૮૭૯૯૨૫૨૦૪
અરજનપુરકોટભોજાણી રંજનબેન દલ૫તસિહ૯૯૭૪૧૭૮૪૭૩
અરેરાસોઢા ભલાભાઇ જેસંગભાઇ ૯૮૨૪૪૯૩૧૯૪
અલીન્‍દ્રાપટેલ ભાવિનકુમાર પ્રફુલ્લભાઇ ૯૭૨૪૯૭૨૬૯૨
આખડોલપરમાર પ્રફુલ્લભાઇ ઉમેદભાઇ ૯૮૯૮૬૬૦૮૧૧
આલજડાસોઢા સુરેશકુમાર રતીલાલ ૯૭૨૩૧૪૩૦૧૧
ઉતરસંડાઠકકર હીતેશાબેન શીવમકુમાર ૯૭૨૩૭૫૮૧૦૧
કંજોડા૫રમાર ગીરીશકુમાર રામાભાઇ૯૬૦૧૨૯૬૫૯૮
૧૦કેરીઆવીપટેલ ચેતનેન્દુ ઇન્દુભાઇ ૯૯૭૯૬૯૯૯૯૦
૧૧ગુતાલતળપદા તુલસીબેન ચંદ્રકાંતભાઇ ૯૬૬૨૫૮૩૪૮૨
૧૨ચલાલીતળપદા ચંપકભાઈ રઘનાથભાઈ૯૬૨૪૫૮૫૬૫૩
૧૩ચાંપાજીની મુવાડીસોઢા પરમાર કપિલાબેન રણજિતસિંહ ૯૭૨૭૪૦૪૯૫૬
૧૪જાવોલચૈૌહાણ ભાલચંન્દ્વ ડાહ્યાભાઈ ૯૯૦૯૦૭૮૩૭૩
૧૫ટુંડેલગોહેલ સજજનબેન અશોકભાઇ૭૯૯૦૬૩૩૫૩૨
૧૬ડભાણ૫ટેલ મુકિતબેન હિરેનકુમાર૯૯૦૪૮૩૩૬૫૧
૧૭ડુમરાલ૫રમાર હેતલબેન નિલેશભાઇ ૯૯૨૪૧૨૯૪૨૨
૧૮દવાપુરાબારૈયા મેલાભાઇ જામાભાઇ ૯૮૨૫૬૨૬૮૨૨
૧૯દાવડા૫રમાર વિમળાબેન મુકેશભાઇ ૯૯૧૩૦૦૦૨૫૮
૨૦દેગામ૫રમાર ગીતાબેન પ્રતા૫ભાઇ ૮૩૪૭૨૫૮૬૭૮
૨૧નરસંડા૫ટેલ કલ્પેશભાઇ અતુલભાઇ ૯૭૧૪૦૩૧૦૦૨
૨૨નવાગામ (હા)સોઢા નટુભાઇ શનાભાઇ ૭૦૪૬૬૫૨૩૪૪
૨૩નાનાવગાસોઢા ગુલાબસિંહ રામસિંહ ૯૯૦૪૧૫૦૫૦૬
૨૪પાલડીસોઢા પ્રેમિલાબેન કિરીટભાઇ ૯૪૨૯૧૬૨૪૭૫
૨૫પાલૈયા સોલંકી રમીલાબેન કાન્તીભાઇ ૯૫૫૮૫૩૩૪૦૩
૨૬પીપલગપટેલ નીધીબેન મનિષભાઇ ૯૬૬૨૨૧૦૮૦૦
૨૭પીપળાતા પરમાર માયાબેન અનિલભાઇ ૮૪૦૧૧૬૫૯૦૭
૨૮ફતેપુરપરમાર કૈલાસબેન રાજેશભાઇ ૭૯૯૦૪૩૧૯૭૧
૨૯બીલોદરાસોઢા કોકીલાબેન હરીસિંગ ૮૧૫૪૯૯૮૪૭૯
૩૦બોરિયા૫રમાર જલ્‍પાબેન અશોકભાઇ ૯૬૨૪૨૨૮૬૯૯
૩૧ભુમેલપટેલ રસીકભાઇ રામભાઇ ૯૭૩૭૬૫૫૦૫૫
૩૨મંજીપુરા ૫ટેલ પ્રવિણભાઇ ઇશ્‍વરભાઇ ૯૮૨૫૫૫૧૩૨૫
૩૩મરીડાછાસટીયા પ્રવીણસીહ કનકસીહ૭૯૮૪૩૮૮૯૦૯
૩૪મહોળેલસોલંકી નટુભાઇ ભલાભાઇ ૯૮૯૮૧૨૭૨૩૭
૩૫માંઘરોલીપરમાર શારદાબેન રમણભાઇ ૯૪૨૬૪૬૭૧૦૩
૩૬રાજનગરપરમાર જયશ્રીબેન રાજેન્‍દ્રભાઇ ૯૭૨૩૧૧૩૫૫૩
૩૭વડતાલપરમાર ભાવનાબેન જગદીશભાઇ ૯૮૭૯૯૫૫૨૦૦
૩૮વલેટવાસોલંકી કૈલાશબેન ભાનુભાઇ ૯૭૩૭૩૧૮૦૮૦
૩૯વાલ્‍લા રાઠોડ ઉમેશકુમાર બાબુભાઇ ૮૩૦૬૫૧૩૩૫૨
૪૦વીણાચૌહાણ ભાવનાબેન રાજેશભાઇ ૯૯૦૪૮૮૨૨૪૩
૪૧સલુણતળપદ૫ટેલ રિકીતાબેન સુનિલભાઇ ૯૭૧૪૫૧૦૫૫૮
૪૨સલુણવાંટામહીડા સંગીતાબેન દશરથસિંહ ૯૮૨૪૮૪૩૧૯૪
૪૩સીલોડહરીજન રાવજીભાઇ મંગળભાઇ ૮૧૫૪૮૦૪૮૭૩
૪૪સુરાશામળવાઘેલા પુષ્‍પાબેન સુરેશભાઇ ૯૯૦૪૪૯૦૭૪૩
૪૫સોડપુરસોઢા૫રમાર સવિતાબેન કરણસિંહ૯૭૨૭૩૯૧૭૨૧
૪૬હાથજઝાલા અમરસિંહ ફુલાભાઇ ૯૯૦૪૨૯૮૭૮૪
૪૭હાથનોલીચૌહાણ જીતેન્‍દ્રભાઇ મંગળભાઇ ૭૯૮૪૭૫૦૯૮૯
૪૮કમળાસોલંકી સંગીતાબેન નટવરસીહ ૯૯૭૪૪૩૩૯૩૪
૪૯યોગીનગરપટેલ જનકભાઇ રમણભાઇ ૯૮૨૪૩૨૮૭૭૧