પંચાયત વિભાગ
મુખપૃષ્ઠશાખાઓઆંકડા શાખાસં૫ર્ક માહિતી

સં૫ર્ક માહિતી

 
નામ : આંકડા શાખા
સરનામુ : તાલુકા પંચાયત કચેરી ,નડીઆદ સ્ટેશન રોડ, સરદારના બાવલા પાસે
ફોન નંબર : (૦ર૬૮) રપપ૦પ૭પ
ફેકસ નંબર : (૦ર૬૮) રપપ૦પ૭પ