પંચાયત વિભાગ
મુખપૃષ્ઠશાખાઓઆંકડા શાખાવસ્‍તી વિષયક આંકડા

વસ્‍તી વિષયક આંકડા

 
જાતિ શહેરી ગ્રામ્ય કુલ
પુરૂષ ૧૨૧૧૪૩ ૧૩૩૭૯૮ ૨૫૪૯૪૧
સ્ત્રી ૧૧૧૭૫૧ ૧૨૧૯૩૬ ૨૩૩૬૮૭
કુલ ૨૩૨૮૯૪ ૨૫૫૭૩૪ ૪૮૮૬૨૮
અનુ.જાતિ ૯૯૨૭ ૨૮૨૩ ૧૨૭૫૦
અનુ. જ. જાતિ ૧૦૪૫૫ ૨૭૫૬ ૧૩૨૧૧