પંચાયત વિભાગ
મુખપૃષ્ઠશાખાઓહિસાબી શાખાઓડિટ

ઓડિટ

 
તાલુકા પંચાયત નડીઆદનું વર્ષ ર૦૦૪-૦પ નું એલ.એફ ઓડીટ થયેલ છે. વર્ષ ર૦૦૪-૦પ નું એ.જી ઓડીટ થયેલ છે.