પંચાયત વિભાગ
મુખપૃષ્ઠશાખાઓખેતી વાડી શાખાસબંઘી યોજનાઓ

સબંઘી યોજનાઓ

 
  રાજય સરકારશ્રીની યોજનાઓ
  એ.જી.આર.ર નાના સિમાન્ત ખેડૂતોને વિવિધ ધટકોના સહાયની યોજનાઓ
  એ.જી.આર.૪ અનુસુચિત જાતિના ખેડૂતોને વિવિધ ધટકોમાં સહાયની યોજનાઓ
  એ.જી.આર.૭ નાના સિમાંન્ત ખેડૂતોને પિયત સાધનોમાં સહાયની યોજનાઓ.
  કેન્દ્ર પુરસ્કળત યોજનાઓઃ
  આઈસોયોમ. કઠોળ વિકાસ યોજનામાં સહાય
  આઈસોયોમ. તેલિબિયા વિકાસ યોજનામાં સહાય
  આઈસયોમ. મકાઈ વિકાસ યોજનામાં સહાય
  વર્કપ્લાન યોજના વિવિધ ધટકોમાં સહાયની યોજા:
  પાક વિમા યોજના (પાક કાપણી અખતરા) ની કામગીરી
  ખેડૂત ખાતેદાર આકસ્મિક વિમા યોજનાની કામગીરી
  કળષિ મહોત્સવની કામગીરી
  જમીન પળથ્થકકરણની (સોઈલ હેલ્થ કાર્ડ ની) કામગીરી
  આકસ્મીક કામગીરીઃ
  કળષિ પેકેજ-૧ કળષિ પેકેજ-ર તથા કળષિ પેકેજ -૩ ની કામગીરી
  વધારાની કામગીરીઃ
  મામલતદારશ્રીએ સોપેલ બી.એલ.ઓ.ની કામગીરી
  તા.વિ. અધિકારીશ્રીએ સોપેલ ફલ્ડ કંન્ટ્રોલ ની કામગીરી