પંચાયત વિભાગ
મુખપૃષ્ઠશાખાઓખેતી વાડી શાખાસં૫ર્ક માહિતી

સં૫ર્ક માહિતી

 
નામ : ખેતી વાડી શાખા
સરનામુ : જિલ્લા ખેતીવાડી અધિકારીશ્રી, ખેડા જિ.પં., નડીયાદ
ફોન નંબર : (૦ર૬૮) રપપ૭૪ર૧
ફેકસ નંબર : -