પંચાયત વિભાગ
મુખપૃષ્ઠશાખાઓમહેસૂલ શાખાવરસાદના આંકડા

વરસાદના આંકડા

 
નડીઆદ તાલુકામાં ૧૯૯૮ થી ર૦૦૭ છેલ્લા દસ વર્ષમાં થયેલ વરસાદના આંકડા નીચે મુજબ છે.
(આંકડા મી.મી.માં દર્શાવેલ છે)
૧૯૯૮ ૧૯૯૯ ૨૦૦૦ ૨૦૦૧ ૨૦૦૨ ૨૦૦૩ ૨૦૦૪ ૨૦૦૫ ૨૦૦૬ ૨૦૦૭
૧૦૨૭ ૫૦૪ ૪૯૧ ૮૧૮   ૭૩૯ ૧૯૯૨ ૭૪૬ ૧૦૩૧ ૧૦૮૦ ૯૧૦

નડીઆદ તાલુકાનો દસ વર્ષનો કુલ વરસાદ ૯૩૩૮ છે. સરેરાશ વરસાદ ૯૩૩.૮ મી.મી છે.