પંચાયત વિભાગ
મુખપૃષ્ઠશાખાઓપંચાયત શાખાસં૫ર્ક માહિતી

સં૫ર્ક માહિતી

 
નામ : પંચાયત શાખા
સરનામુ : તાલુકા પંચાયત કચેરી ,નડીઆદ સ્ટેશન રોડ, સરદારના બાવલા પાસે
ફોન નંબર : (૦ર૬૮) રપપ૦પ૭પ
ફેકસ નંબર : (૦ર૬૮) રપપ૦પ૭પ
ઉપપ્રમુખઃ મંગળભાઈ શિવાભાઈ ઝાલા
તા.પં. સભ્યશ્રીઓની સંખ્યાઃ- ર૭
જિલ્લા પંચાયત સભ્યશ્રીઓની સંખ્યાઃ- ૬