પંચાયત વિભાગ
મુખપૃષ્ઠશાખાઓસંકલિત બાળવિકાસ શાખાઆંગણવાડી

આંગણવાડી

 
ધટક : નડીઆદ-૧
મંજુર થયેલ આંગણવાડીની સંખ્યા-૩૭૮
આંગણવાડી વર્કર આ.વા.હેલ્પર
કાર્યત્વ આંગણવાડીની સંખ્યા- ૩૭૮
ભરેલી/ ખાલી : ર૯પ-૮૩ ભરેલી/ ખાલી : ૩ર૮-પ૦
પાકા આંગણવાડીના મકાનો -પ૧
સિઘ્ધિ -૧૦૦૦
અ.નં. હોદો મંજુર થયેલ મહેકમ ભરેલ જગ્યા ખાલી જગ્યા
સી.ડી.પી.ઓ.
એ.ડી.પી.ઓ.
મુખ્ય સેવિકા ૧૭ ૧૧
આંકડા મદદનીશ
કલાર્ક કમ ટાઈપીસ્ટ
ડ્રાઈવર
પટાવાળા
સિ.કલાર્ક
જુ.કલાર્ક
૧૦ સ્ટોર કીપર
૧૧ ચોકીદાર