પંચાયત વિભાગ
મુખપૃષ્ઠશાખાઓસંકલિત બાળવિકાસ શાખાસં૫ર્ક માહિતી

સં૫ર્ક માહિતી

 
નામ : સંયુક્ત બાળવિકાસ શાખા
સરનામુ : બાળ વિકાસ યોજના અધિકારીની કચેરી , તાલુકા પંચાયત કચેરીનાં મેડા ઉપર, તા.નડીઆદ, જિ.ખેડા.
ફોન નંબર : (૯પર૬૮)રપ૬પ૬૬૦
ફેકસ નંબર : -