પંચાયત વિભાગ
મુખપૃષ્ઠશાખાઓશિક્ષણ શાખાલાયબ્રેરી

લાયબ્રેરી

 
વર્ગ લાયબ્રેરી પ્રા.શાળાઓમાં ચાલે છે. વાંચન કોર્નર શરૂ કરાવેલ છે.