પંચાયત વિભાગ
મુખપૃષ્ઠશાખાઓશિક્ષણ શાખાનજીકની શૈક્ષણિક સંસ્‍થાઓ

નજીકની શૈક્ષણિક સંસ્‍થાઓ

 
ડી.ડી.આઈ.ટી.નડીઆદ, જેએન્ડ જે સાયન્સ કોલેજ, આઈ.વી.પટેલ. કોમર્સ કોલેજ, સી.બી. પટેલ.આર્ટસ કોલેજ, ભગત એન્ડ સોનાવાલા લો-કોલેજ, આયુર્વેદકોલેજ, મહિલા આર્ટસ કોલેજ, આદર્શ નિવાસી શાળા ચકલાસી,