પંચાયત વિભાગ
મુખપૃષ્ઠશાખાઓશિક્ષણ શાખારમત ગમત કાર્યક્રમ

રમત ગમત કાર્યક્રમ

 
રમત ગમત શાળા કક્ષાએ પે સેન્ટર કક્ષાએ અને બીટ કક્ષાએ યોજી તાલુકા કક્ષાએ વિવિધ હરીફાઈઓનું આયોજન કરવામાં આવે છે.