પંચાયત વિભાગ
મુખપૃષ્ઠશાખાઓશિક્ષણ શાખાશાળાઓ / કોલેજોની વિગત

શાળાઓ / કોલેજોની વિગત

 
નડીઆદ તાલુકામાં રર૪ પ્રા.શાળાઓ ૧ર૧૦ પ્રા.શિક્ષક, ર૬ પે સેન્ટર, પ બીટ નિરીક્ષક, ૧ તાલુકા કેળવણી નિરીક્ષક અધિકારીશ્રી શૈક્ષણિક કામગીરી અંતર્ગત ફરજ બજાવે છે.