પંચાયત વિભાગ
મુખપૃષ્ઠશાખાઓશિક્ષણ શાખાસં૫ર્ક માહિતી

સં૫ર્ક માહિતી

 
તાલુકા કેળવણી નિરીક્ષક નડીઆદ, બીટ નીરીક્ષક તથા બી.આર.સી. નડીઆદ તથા સી.આર.સી. અને પે સેન્ટર શાળાના મુખ્ય શિક્ષક