પંચાયત વિભાગ
મુખપૃષ્ઠશાખાઓશિક્ષણ શાખાશૈક્ષણિક તાલીમ કેન્દ્રો

શૈક્ષણિક તાલીમ કેન્દ્રો

 
રપ સી.આર.સી. કેન્દ્ર,પે-સેન્ટર કક્ષાએ અને  તાલુકા કક્ષાએ ૧ બી.આર.સી. કેન્દ્ર ડભાણ મુકામે ચાલે છે.