પંચાયત વિભાગ
મુખપૃષ્ઠતાલુકા વિષેજોવાલાયક સ્‍થળો

જોવાલાયક સ્‍થળો

  ડાકોર
  ગળતેશ્વર (અંબાવ થી ૪ કિ.મી.)