પંચાયત વિભાગ
મુખપૃષ્ઠતાલુકા વિષેસામાન્‍ય રૂ૫ રેખા

સામાન્‍ય રૂ૫ રેખા

ક્રમ   એકમ વિગત
તાલુકાનું નામ ઠાસરા  
ગામોની સંખ્યા સંખ્યા કુલ ગામ - ૯૭
ગ્રામ પંચાયતો - ૧૦૦
નગરપાલીકા - ર
તાલુકાની વસ્તી સંખ્યા ર,૮૩,૦૯૬ અનુ.જનજાતિ - ૬૪પર
      કુલ વસ્તી સામે ટકાવારી-ર.૬%
      અનુ.જાતિ - ૧૬૭૩૮
      કુલ વસ્તી સામે ટકાવારી-પ.૯%
      બક્ષીપંચ-
      કુલ વસ્તી સામે ટકાવારી-
      કુલ વસ્તી - ર,૮૩,૦૯૬
      વસ્તી ગીચતા - ૪૬૩ પ્રતિ ચો.કિ.મી.
      સ્ત્રી / પુરૂષ પ્રમાણ
તાલુકાનું ક્ષેત્રફળ હેકટર ૬૪,૭૯૭ હેકટર
વિસ્તાર ૬૬૩.પ ચો.કિ.મી.
આંતરરાજય સીમા રાજયના નામ -
જીલ્લા મુખ્ય મથકથી અંતર કિ.મી. ૪ર કિ.મી.
આબોહવા-ઉ.માન   ન્યુનતમ
વિસ્તાર ચો.કિ.મી. ૬૬૩.પ ચો.કિ.મી.
જંગલ વિસ્તાર હેકટર -
૧૦ ભૌગોલીક વિસ્તાર સામે જંગલ વિસ્તારની ટકાવારી   -
૧૧ પર્વતો અને નદીઓ નદીઓના નામ (૧)મહીસાગર, (ર)શેઢી નદી.
૧ર તલાટી સેવા   ૪ર
૧૩ જમીન (પ્રકાર) નામ ગોરાળુ, કાળી
૧૪ મુખ્ય પાકો નામ ડા્રગર,ધઉ,કપાસ,તમાકુ
૧પ વાહનવ્યવહાર   એસ.ટી, ખાનગી વાહનો
૧૬ વ્યા.ભા.ની દુકાનો સંખ્યા કુલ -૧ર૩
ખાનગી - ૧૦૬
સહકારી મંડળી - ૧૭
૧૭ પુરવઠા વિષયક જથ્થાબંધ પરવાના સંખ્યા
૧૮ પુરવઠા વિષયક છુટક પરવાના સંખ્યા ૧ર૪
૧૯ ડીઝલ / પેટ્રોલ પંપ સંખ્યા
ર૦ ગેસ એજન્સી - સંખ્યા સંખ્યા
 
આગળ જુઓ