પંચાયત વિભાગ
મુખપૃષ્ઠતાલુકા વિષેવસ્‍તી વિષયક માહિતી

વસ્‍તી વિષયક માહિતી

જાતિ શહેરી ગ્રામ્ય કુલ
પુરૂષ ૭ર૭ ૧,૪૭,ર૬૭ ૧,૪૭,૯૯૪
સ્ત્રી ૬૮૪ ૧,૩૪,૪૧૮ ૧,૩પ,૧૦ર
કુલ ૧૪૧૧ ર,૮૧,૬૮પ ર,૮૩,૦૯૬
અનુ.જાતિ ૮ર ૧૬,૬૬પ ૧૬,૭૩૮
અનુ. જ. જાતિ ૯૦ ૬,૩૬ર ૬૪પર