પંચાયત વિભાગ
મુખપૃષ્ઠપંચાયત વિષેસરપંચ શ્રીની યાદી

સરપંચ શ્રીની યાદી


ક્રમગામનું નામસરપંચનું નામમો.નંબરા
ભદ્રાસાદીપકભાઇ કલ્યાણભાઇ રોહીત૮૧૪૧૧૮૦૧૭૮
રસુલપુર ઠાસરાઇંન્દીરાબેન બાબુભાઇ પટેલ૯૦૯૯૭૭૦૯૦૮
એકલવેલુશાબાબેન જેસંગભાઇ ચાવડા૭૪૩૪૮૯૦૬૦૫
મુળીયાદરાજેન્દ્રભાઇ પુજાભાઇ રાઠોડ૯૯૨૪૮૭૮૨૭૫
સાંઢેલીયાસુમીત્રાબેન રમેશભાઇ પરમ્રાર૯૮૯૮૭૫૧૦૬૨
શાહપુરારંજનબેન રઇજીભાઇ ચાવડા૭૬૦૦૯૭૪૬૫૬
જેસાપુરાદિલીપભાઇ અર્જુનસિહ ચાવડા૭૬૨૩૯૪૦૧૬૧
મંજીપુરાશંકરભાઇ ધનાભાઇ રોહીત૯૯૭૯૬૪૦૫૨૬
મીઠાપુરાવિમલકુમાર અનોપસિહ ચાવડા૭૮૭૪૬૬૮૨૮૫
૧૦ઉંબાબાલુબેન પર્વતભાઇ પરમાર૯૯૭૯૨૫૧૯૨૦
૧૧મરઘાકુઇભુપતભાઇ સબુરભાઇ ભોઇ૮૧૫૩૯૧૪૯૧૯
૧૨સૈયાતસવિતાબેન કિર્તનભાઇ ચાવડા૯૭૨૬૭૪૦૩૬૯
૧૩અજુપુરામહેશભાઇ કાન્તીભાઇ પરમાર૭૮૭૮૧૩૧૨૪૩
૧૪ઉધમાતપુરાનિર્મળાબેન અરવિદભાઇ પરમાર૯૫૮૬૧૬૮૨૫૫
૧૫જલાનગરસુધાબેન દિનેશભાઇ પરમાર૯૪૨૯૪૪૧૯૩૨
૧૬ઢુંડીઅરવિંદકુમાર સોમતભાઇ પરમાર૯૮૨૪૭૦૪૦૮૫
૧૭કોતરીયાનરવતસિહ ફતેસિહ પરમાર૯૬૮૭૮૬૫૮૮૨
૧૮બાધરપુરારમીલાબેન વિક્રમભાઇ પરમાર૯૬૨૬૦૪૨૨૦૯
૧૯વિઠ્ઠ્લપુરારમેશભાઇ બાવાભાઇ વાઘેલા૮૯૮૦૯૪૫૪૦૭
૨૦પાંડવણીયાચૌહાણ સંગીતાબેન નરવતસિહ૯૯૭૮૧૫૫૯૯૪
૨૧ખીજલપુર તળપદસુર્યાબહેન મહેંદ્રકુમાર પરમાર૯૭૨૬૭૩૯૭૧૦
૨૨ખીજલપુર વાંટોરમીલાબેન રાજેંદ્રસિહ પરમાર૯૯૨૪૮૭૬૧૩૭
૨૩ઢુણાદરાઅંબાલાલ દેસાઇભાઇ પરમાર૯૯૧૩૯૮૦૨૮૧
૨૪સલુણલક્ષ્મીબેન કનુભાઇ ડાભી૮૩૪૭૨૬૦૮૩૦
૨૫કાલસરસાહીસ્તાબાનું રેહમતુલ્લાહ શેખ૯૭૨૫૧૪૨૪૧૫
૨૬રાણીપોરડાજસીબેન રણજીતભાઇ રાઠોડ૯૭૨૪૮૫૫૧૫૬
૨૭ભરથરીમહેંદ્રભાઇ કાભઇભાઇ પટેલ ૯૬૩૮૨૧૮૦૨૯
૨૮આજરોલીભુપતસિહ સાંકળભાઇ પરમાર૯૫૫૮૯૦૨૦૧૭
૨૯અમ્રુતપુરાજીતેંદ્રકુમાર બાબુભાઇ ગોહેલ૮૨૩૮૩૧૮૩૬૨
૩૦ખડગોધરાઇચ્છાબેન રાવજીભાઇ રાઠોડ૯૭૧૪૨૨૧૦૧૦
૩૧જોરાપુરાઅલ્કાબેન પ્રવિણસિહ ચાવડા૯૯૧૩૮૨૮૮૧૧
૩૨હરખોલ રંગીતસિહ ઉદેસિહ ઝાલા૯૯૨૫૬૪૫૫૦૧
૩૩સીમલજપ્રેમીલાબેન વિક્રમભાઇ પરમાર૯૭૧૨૫૫૧૨૩૨
૩૪સુઇજયશ્રીબહેન ભાસ્કરભાઇ ભોઇ૯૮૨૫૭૧૭૧૬૨
૩૫વિંઝોલવિક્રમભાઇ મનુભાઇ પરમાર૭૦૬૪૬૫૫૪૫૨
૩૬પોરડાસુભદ્રાબેન અરવિંદભાઇ ચાવડા૯૬૩૮૨૨૦૫૬૧
૩૭માસરા બુધાભાઇ અમરસિહ ડાભી૯૯૭૯૬૯૦૯૭૧
૩૮જાખેડ ઉર્મીલાબેન ઉપેંદ્રભાઇ પરમાર ૮૧૪૧૦૫૫૦૦૩
૩૯શામળપુરાઆશાબેન નટવરસિહ ચાવડા૯૬૩૮૨૨૦૧૬૫
૪૦ચંદાસરદિપકકુમાર રમેશભાઇ પટેલ ૯૯૭૪૩૧૭૯૧૮
૪૧પીલોલ ડાહીબેન દિપસિહ ચાવડા૭૬૯૮૫૨૯૧૫૧
૪૨વલ્લવપુરાલીલાબેન ડાહ્યાભાઇ ડાભી૯૯૭૮૨૮૬૮૦૭
૪૩ગોળજમનોજભાઇ નટવરસિહ રોહીત૮૨૩૮૩૬૩૪૬૪
૪૪વજેવાલમધુબેન વજેસિહ ચાવડા૯૬૦૧૩૮૪૯૪૮
૪૫પીપલવાડાલક્ષ્મીબેન અમરસિહ રાઠોડ૯૯૦૪૧૬૫૪૬૩
૪૬ભાટવાસણાઅભેસિહ રયજીભાઇ પરમાર૮૧૪૦૦૪૩૮૯૩
૪૭અકલાચાતારતમસિહ રતનસિહ૯૯૭૪૪૧૬૭૬૮
૪૮વણોતીગંગાબેન નરસિહભાઇ વાલા૯૭૧૪૪૦૩૦૪૯
૪૯સાંઢેલીનટુભાઇ ભીખાભાઇ વસાવા૯૬૦૧૦૩૬૬૮૪
૫૦રખીયાલરમીલાબેન જયંતીભાઇ સોલંકી૯૬૩૮૦૦૦૮૩૩
૫૧ઔરંગપુરાવિમળાબેન ધનજીભાઇ પરમાર૭૮૪૪૮૬૭૮૭૧
૫૨રાણીયામનહરબેન કીરીટસિંહ પરમાર૯૮૭૯૯૩૯૧૦૨
૫૩રવાલીયામીનાબેન ગુણવંતભાઇ સોલંકી૯૯૦૪૧૮૩૦૪૮
૫૪આગરવારાજેશકુમાર કનુભાઇ પટેલ૯૭૨૪૩૧૧૮૦૨
૫૫બોરડીધર્મેન્દ્રસિંહ અમરાભાઇ રાઠોડ૭૮૭૪૫૧૭૪૯૨
૫૬ચેતરસુંબાગોવિંદસિંહ ભારતસિંહ સોલંકી૯૯૦૯૬૯૦૬૭૮
૫૭ચિતલાવદિપીકાબેન રાજેન્દ્રસિંહ પરમાર૯૯૧૩૨૨૨૮૧૩
૫૮કોટલીંડોરાનરવતસિંહ મંગળસિંહ રાઠોડ૯૯૦૯૮૩૮૧૨૭
૫૯મલાઇખોડાભાઇ રમણભાઇ ચાવડા૯૭૨૬૭૩૯૯૩૦
૬૦મોરઆંબલીવિષ્ણુભાઇ જુવાનભાઇ સોલંકી૯૯૧૩૫૮૪૭૧૦
૬૧નનાદરાપ્રવિણભાઇ ફુલાભાઇ પરમાર૯૯૧૩૯૬૪૫૧૨
૬૨નેશરમણભાઇ સોમાભાઇ ડાભી૯૭૧૨૦૮૪૩૮૫
૬૩ઓઝરાળાકિરીટભાઇ કાન્તીભાઇ પટેલ૯૮૨૫૬૪૩૦૭૦
૬૪હિંમ્મતનગરલાટમિત્તલબેન મુકેશભાઇ વસાવા૯૯૦૪૮૧૪૩૦૫
૬૫ગુમડીયાકમળાબેન કનુભાઈ ચૌહાણ૯૭૨૭૧૧૭૬૫૭
૬૬ખેરાનામુવાડાદિલીપભાઇ અમરસિંહ રઠોડ૯૫૮૬૮૩૯૮૬૯