પંચાયત વિભાગ
મુખપૃષ્ઠપંચાયત વિષેતલાટીક્રમ મંત્રીની યાદી

તલાટીક્રમ મંત્રીની યાદી


ક્રમતલાટીશ્રીનું નામમોબાઇલ નંબરસેજાનું નામસેજા પર હાજર દિવસ
શ્રી એન એસ કોટડ૮૭૫૮૦૦૮૮૮૬રવાલીયાબુધવાર
પોરડામંગળવાર
વિઠ્ઠલપુરાશનિવાર
શ્રી એન કે ખ્રિસ્તી૮૧૪૧૧૭૮૮૪૧ભરથરીસોમવાર બુધવાર શનિવાર
આજરોલીમંગળવાર શુક્રવાર
શ્રી બીજલ બી આલ૯૦૩૩૭૧૦૨૨૭પાંડવણીયાસોમવાર બુધવાર શનિવાર
ઢુણાદરામંગળવાર શુક્રવાર
શ્રી એ જી શેખ૯૯૨૫૮૨૬૮૧૦સાંઢેલીયામંગળવાર શુક્રવાર
જલાનગરસોમવાર શુક્રવાર શનિવાર
શ્રી હિરેન ડી ચૌધરી૯૪૨૬૩૫૬૩૭૧સાંઢેલીમંગળવાર શુક્રવાર
પી૫લવાડાસોમવાર બુધવાર
હિંમતનગરલાટશનિવાર
શ્રી સપના બી પંચાલ૭૦૬૯૦૪૯૮૦૮સીમલજસોમ મંગળ બુધ શુક્ર શનિ
શ્રી બ્રીજેશ પી ઠાકર૯૯૧૩૨૩૩૧૭૯ખીજલપુર તળસોમવાર
ખીજલપુર વાંટાશુક્રવાર
નેશમંગળવાર શનિવાર
હરખોલબુધવાર
શ્રી કિરણ આર ૫ટેલ૮૧૪૦૯૩૫૫૨૫રખિયાલમંગળવાર શનિવાર
જાખેડબુધવાર
શ્રી તરૂણા જી પરમાર૭૫૬૭૭૭૯૪૬૧ખડગોધરામંગળવાર શુક્રવાર શનિવાર
ભાટવાસણાસોમવાર બુધવાર
૧૦શ્રી હિરલ બી ભાભોર૮૪૬૯૮૯૭૭૫૯વિંઝોલસોમવાર બુધવાર શનિવાર
મલાઇમંગળવાર શુક્રવાર
૧૧શ્રી મુસર્રતબાનું એમ શેખ૯૭૩૭૧૧૬૦૦૮અજુપુરાસોમવાર બુધવાર શનિવાર
ચંદાસરમંગળવાર શુક્રવાર
૧૨શ્રી આર એમ પંજાબી૯૯૧૩૬૩૪૯૩૮ઓઝરાળાસોમવાર
રાણીપોરડાશુક્રવાર
૧૩શ્રી જે પી ઠાકોર૯૬૩૮૯૫૦૧૦૨મંજીપુરાસોમવાર બુધવાર શનિવાર
જેસાપુરા મીઠાપુરામંગળવાર શુક્રવાર
૧૪શ્રી એલ જે દવે૭૦૪૧૭૩૯૬૩૩આગરવાસોમ બુધ ગુરૂ શુક્ર
મોરઆમલીમંગળવાર શનિવાર
૧૫શ્રી બી કે રોહિત૯૬૮૭૨૮૪૯૦૧વણોતીસોમવાર શુક્રવાર
સૈયાંતમંગળવાર શનિવાર
અમૃતપુરાબુધવાર શનિવાર
૧૬શ્રી એમ એમ શેખ૯૯૭૪૯૬૦૭૬૫નનાદરામંગળવાર શનિવાર
ખેરાના મુવાડાબુધવાર
સલુણસોમવાર શુક્રવાર
૧૭નમ્રતાબેન એન મહાવીર૭૯૮૪૧૦૪૪૩૬ઢુંડીસોમવાર મંગળવાર શુક્રવાર
ઉધમાતપુરાબુધવાર શનિવાર
૧૮શ્રી મહાવીરસિંહ એમ ચૌહાણ૯૫૭૪૧૨૦૯૬૮કોટલીંડોરાસોમવાર બુધવાર શનિવાર
જોરાપુરામંગળવાર શુક્રવાર
૧૯શ્રીમતિ દિવ્યાની એ સોઢા૯૪૦૯૪૫૧૯૦૯બાધરપુરાસોમવાર શુક્રવાર
શાહપુરામંગળવાર શનિવાર
કોતરીયાબુધવાર
ઉપલેટબુધવાર
૨૦શ્રી વિજય બી ચાવડા૯૨૬૫૮૭૭૦૦૬કાલસરસોમવાર બુધવાર શનિવાર
મરઘાકુઇમંગળવાર શુક્રવાર શનિવાર
૨૧શ્રી એલ એન પટેલ૯૪૨૯૫૪૪૩૦૮મુળીયાદમંગળવાર શુક્રવાર
એકલવેલુંસોમવાર શનિવાર
બોરડીબુધવાર
૨૨શ્રી દિપીકા આર ગજજર૯૯૭૯૦૩૧૦૫૦ગુમડીયાસોમવાર મંગળવાર શનિવાર
ઉંબાબુધવાર શુક્રવાર
૨૩શ્રી મીલી એસ તલાર૮૧૫૩૯૮૦૬૯૮પીલોલસોમવાર
રસુલપુર ઠાસરામંગળવાર શુક્રવાર શનિવાર
ઔરંગપુરાબુધવાર શુક્રવાર શનિવાર
૨૪શ્રી સંજય એમ રાઠોડ૯૧૭૩૫૩૧૫૧૯ભદ્રાસાસોમવાર બુધવાર શનિવાર
અકલાચામંગળવાર શુક્રવાર
૨૫શ્રી અશોક આર ઝાલા૯૯૦૪૦૬૫૦૨૦ચેતરસુંબાસોમવાર બુધવાર શનિવાર
શામળપુરામંગળવાર શુક્રવાર
૨૬શ્રી દિપક પી લીમ્બચીયા૭૮૭૮૭૫૮૨૨૮રાણિયાસોમવાર બુધવાર શનિવાર
ચિતલાવમંગળવાર શુક્રવાર શનિવાર
૨૭શ્રી મોનાલી એચ પરમાર૭૮૭૪૧૫૯૦૬૬માસરાશુક્રવાર
વલ્લવપુરાસોમવાર
૨૮શ્રી દુષ્યંત એમ ભાવસાર૮૧૫૫૮૪૨૬૮૬ગોળજસોમવાર બુધવાર શનિવાર
વજેવાલમંગળવાર શુક્રવાર
૨૯શ્રી પ્રશાંત સી પરમાર૮૯૮૦૦૨૯૦૯૯સુઇસોમ મંગળ બુધ શુક્ર શનિ