પંચાયત વિભાગ
મુખપૃષ્ઠપંચાયત વિષેટીડીઓ વિષે

ટીડીઓ વિષે


તાલુકા વિકાસ અધિકારીશ્રી
નામ:શ્રી બી. ડી. જાદવ
હોદદો:તાલુકા વિકાસ અધિકારી
સરનામુ:તાલુકા પંચાયત કચેરી, ઠાસરા
ફોનનંબર:૦૨૬૯૯ - ૨૨૨૪૯૯
ફેકસ નંબર:-
મોબાઇલ નંબર:-
ઈ-મેલ :tdo-thasara@gujarat.gov.in