પંચાયત વિભાગ
મુખપૃષ્ઠપંચાયત વિષેવહીવટી અઘિકારીઓ

વહીવટી અઘિકારીઓ


ક્રમ અધિકારીશ્રીનું નામ ફોન નંબર ફેકસ નંબર રહેઠાણ મોબાઈલ
શ્રી બી. ડી. જાદવ
(૦ર૬૯૯) રર૩૦૩ર/ રરર૪૯૯ (૦ર૬૯૯) રરર૯૩ર (૦ર૬૯૯) રર૩૦૦૯ -