પંચાયત વિભાગ
મુખપૃષ્ઠશાખાઓહિસાબી શાખાપ્રસ્‍તાવના

પ્રસ્‍તાવના

ઠાસરા તાલુકા પંચાયતની હિસાબી શાખાની કામગીરી ખૂબજ અગત્યની છે.