પંચાયત વિભાગ
મુખપૃષ્ઠશાખાઓખેતીવાડી શાખાસં૫કૅની માહિતી

સં૫કૅની માહિતી

શાખાનું નામ ખેતીવાડી શાખા
સરનામું જિલ્લા ખેતીવાડી અધિકારીશ્રી, ખેડા જિ.પં., નડીયાદ
મુખ્‍ય સંપર્ક અધિકારી મદદનીશ ખેતીનિયામક શ્રી
ફોન. નં. (૦ર૬૮) રપપ૭૪ર૧