પંચાયત વિભાગ
મુખપૃષ્ઠશાખાઓમહેકમ શાખાસં૫ર્ક માહિતી

સં૫ર્ક માહિતી

ક્રમ કચેરીનું નામ ફોન નંબર ફેકસ નંબર
તાલુકા પંચાયત કચેરી , ઠાસરા (૦ર૬૯૯) રર૩૦૩ર (૦ર૬૯૯) રરર૯૩ર