પંચાયત વિભાગ
મુખપૃષ્ઠશાખાઓસહકાર શાખાસં૫કૅની માહિતી

સં૫કૅની માહિતી

ક્રમ કચેરીનું નામ ફોન નંબર ફેકસ નંબર
તાલુકા પંચાયત કચેરી , ઠાસરા (૦ર૬૯૯) રર૩૦૩ર (૦ર૬૯૯) રરર૯૩ર