પંચાયત વિભાગ
મુખપૃષ્ઠશાખાઓસંકલિત બાળવિકાસ શાખાઆંગણવાડી

આંગણવાડી

ધટક : ઠાસરા-૧ અને ઠાસરા - ર
મંજુર થયેલ આંગણવાડીની સંખ્યા-ર૭ર
કાર્યત્વ આંગણવાડીની સંખ્યા- ર૭ર