પંચાયત વિભાગ
મુખપૃષ્ઠશાખાઓસંકલિત બાળવિકાસ શાખાઆરોગ્‍ય પોષણ શિક્ષણ

આરોગ્‍ય પોષણ શિક્ષણ

  પુરક પોષણ
  રસીકરણ
  પુર્વ પ્રાથમિક શિક્ષણ
  આરોગ્ય તપાસ
  સંદર્ભ સેવા
  આરોગ્ય પોષણ વિષયક શિક્ષણ પુરું પાડવું.