પંચાયત વિભાગ
મુખપૃષ્ઠશાખાઓસંકલિત બાળવિકાસ શાખાસં૫કૅની માહિતી

સં૫કૅની માહિતી

શાખાનું નામ બાળ વિકાસ યોજના અધિકારીની કચેરી
સરનામું તાલુકા પંચાયત કચેરી ઠાસરા, તા.ઠાસરા, જિ.ખેડા.
ફોન નંબર (૦ર૬૯૯) રર૩૦૩ર