પંચાયત વિભાગ
મુખપૃષ્ઠશાખાઓશિક્ષણ શાખાશાળાઓની વિગત

શાળાઓની વિગત

કપડવંજ તાલુકામાં રપપ પ્રા.શાળાઓ ૧૪૩ર પ્રા.શિક્ષક, ૩૦ પે સેન્ટર, ૪ બીટ નિરીક્ષક, ૧ તાલુકા કેળવણી નિરીક્ષક અધિકારીશ્રી શૈક્ષણિક કામગીરી અંતર્ગત ફરજ બજાવે છે.