પંચાયત વિભાગ
મુખપૃષ્ઠશાખાઓશિક્ષણ શાખાસં૫કૅની માહિતી

સં૫કૅની માહિતી

તાલુકા કેળવણી નિરીક્ષક કપડવંજ, બીટ નીરીક્ષક તથા બી.આર.સી. કપડવંજ તથા સી.આર.સી. અને પે સેન્ટર શાળાના મુખ્ય શિક્ષક